GIỚI THIỆU

??n nay, các d?ch v? ch?m sóc s?c ??p và ch?m sóc s?c kh?e ?ã và ?ang ?óng m?t vai trò quan tr?ng ?? ?áp ?ng nhu c?u c?n thi?t trong cu?c s?ng hi?n ??i. Và Sài Gòn Impression  Spa, ???c thi?t l?p ?? làm ??y nhi?m v? ?ó, ch?c ch?n s? mang l?i cho b?n nh?ng tr?i nghi?m thú v? nh?t.

B?n s? r?t ?n t??ng khi l?n ??u ??t chân lên M?c Vân Spa n?m ? trung tâm ph? c? H?i An, n?i ???c bi?t ??n là Di s?n v?n hóa th? gi?i.  Sài Gòn Impression  Spa, không ch? là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a b?u không khí yên t?nh và phong cách duyên dáng trong m?t hài hòa v?i thiên nhiên nh?ng Spa c?a chúng tôi c?ng s? h?u nh?ng s?n ph?m làm ??p công ngh? cao c?a ng??i M?. ??c bi?t, b?n s? ???c ph?c v? t?n tâm b?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, nh?ng ng??i có kinh nghi?m sâu s?c trong ngành công nghi?p làm ??p v?i s? h? tr? c?a các máy chuyên d?ng c?a M?.

B?n có th? c?m th?y th? giãn và “n?p n?ng l??ng” cho mình v?i r?t nhi?u d?ch v? ??c bi?t c?a  Sài Gòn Impression  Spa, sau m?t ngày dài tham quan ki?n ??trúc c? kính c?a th? xã H?i An, ???c ??m mình trong v? ??p c?a nh?ng ngôi nhà c? ph? rêu. M?t trong nh?ng d?ch v? ?ó là s? d?ng ph??ng pháp t?ng h?p th?o d??c và không th? không ?? c?p ??n l?i ích to l?n mà nó mang l?i cho b?n. Ngâm k?o c?a b?n vào h?n h?p herbel bao g?m g?ng, s?, trà xanh s? gi? cho máu ch?y trôi ch?y trong t?nh m?ch và ?c ch? s? c?ng c?. Bên c?nh ?ó, ph??ng pháp massage truy?n th?ng c?ng là m?t ?i?m nh?n n?u b?n mu?n gi?m b?t c?n ?au kh?p và t?n h??ng c?m giác th? giãn tuy?t v?i.

Cu?i cùng nh?ng không kém ph?n quan tr?ng, b?n không nên b? l? c? h?i tuy?t v?i ?? tr?i nghi?m nh?ng ?i?u tuy?t v?i v?i chúng tôi, nh?ng ng??i luôn n? l?c h?t mình ?? mang l?i cho b?n nh?ng k? ni?m khó quên.  Sài Gòn Impression  Spa, s? là ngu?n c?m h?ng m?i cho s? n?ng ??ng c?a b?n.

Facebook WhatsApp Kakao Talk