DỊCH VỤ

D??NG DA & ??P MU?I TON THN

D??NG DA TOÀN THÂN 

Ch? 465.000 ??ng (20 USD) m?i ng??i và kho?ng 60 phút

   * Khoáng bùn chà

   * Ngh? & m?t ong b?c

   * ??p Botanical

   * ??p Trái cây 


??P MU?I TOÀN THÂN 

Ch? 465.000 ??ng (20 USD) m?i ng??i và  60 phút

   * ??p Acromatic mu?i 

   * ??p Cà phê 

   * ??p Châu Á th?o m?c 

   * ??p M?t ong & mè 


ĐẶT NGAY
 
Facebook WhatsApp Kakao Talk