DỊCH VỤ

MASSAGE TR? LI?U

- SIGNATURE: ?ây là massage toàn thân trong m?t ??u ??n chân pha tr?n c?a Th?y ?i?n & phong cách truy?n th?ng c?a  massage Vi?t Nam . B?n s? tr? l?i ?? bi?t thêm

TH?I GIAN              GIÁ  
60 Min | 395,000 VND |  17 USD |  
90 Min | 580,000 VN? |  25 USD |   

* T? CHI 

TH?I GIAN              GIÁ 
60 Min | 745,000 VND |  32 USD |
90 Min | 1,045,000 VND |  45 USD |


- AROMA ?I?U TR? : m?t s? pha tr?n th?m tuy?t ??p c?a 100% tinh d?u nguyên ch?t ???c thi?t k? ?? b?n ??m mình trong thiên ???ng nhi?t ??i này.


TH?I GIAN               GIÁ
60 Min | 465,000 VND  |  20 USD |
90 Min | 650,000 VND  |  28 USD |

 

-  THAI: ??i v?i nh?ng ng??i thích phong cách mát xa m?nh m? , thì ?ây  là cách hoàn h?o cho các khách du l?ch ho?t ??ng, th? giãn các c? m?t cách m?nh m? 

TH?I GIAN                GIÁ  
60 Min | 535,000 VND  |  23 USD |
90 Min | 770,000 VND  |  33 USD |

 

- MASSAGE VAI VÀ ??U : Hoàn h?o cho nh?ng ai mu?n t?p trung vào các khu v?c này ?? xoa di?u c?ng th?ng và áp l?c

TH?I GIAN                GIÁ
30 Min | 275,000 VND  |  12 USD |
90 Min | 465,000 VND  |  20 USD |

 

- DELUXE FOOT TREAT: m?t s? pha tr?n c?a Châu á c?a các k? thu?t massage Vi?t Nam & Reflexology, bao g?m m?t chân ngâm nh? nhàng, kh?n nóng & c? b?n móng chân & s?n móng tay.

TH?I GIAN                GIÁ
30 Min | 560,000 VND  |  28 USD |ĐẶT NGAY
 
Facebook WhatsApp Kakao Talk